The next abomination is on the horizon [Newton Titan]